تیم ما

اشکان امینی
اشکان امینی

مدیرعامل و موسس

محمود عبادی
محمود عبادی

کشاورز

سهیلا منفرد
سهیلا منفرد

کشاورز

آرمان سهرابی
آرمان سهرابی

مجری فروش

حمیده کاظمی
حمیده کاظمی

کشاورز